De ‘Voltooid leven wet’: niemand vraagt om te worden geboren

 

fiji-emancipeert

‘Laten we die “Voltooid leven wet” nog eens aan de hand van twee krantenstukken bespreken en daarbij het NRC-stukje als liberaal beschouwen en het Trouw-artikel als bevindelijk-gristelijk,’ zegt Ilham, terwijl ze beide artikelen erbij pakt. ‘NRC is Thijs Niemantsverdriet (TN) en Trouw is Hans Goslinga (HG). TG probeert het zo neutraal objectief mogelijk te verwoorden, stel ik maar for the sake of the argument, terwijl HG vanuit zijn overtuiging argumenteert.’

‘Dat laatste ben ik met je eens,’ zegt Willemijn, ‘TN stelt vragen die ik af vind doen aan absolute neutraliteit, maar die bestaat niet. Dus okay. Opmerkelijk bij TN vind ik dat hij impliciet stelt dat de bevindelijken (SGP en CU) hebben gecollaboreerd met de neoliberalen op voorwaarde dat die het onderwerp euthanasie niet zouden activeren. Want waar TN schrijft: “ Economisch herstel en hervorming van de verzorgingsstaat waren prioriteit nummer één” lees ik: herverdeling van de Grote Koek ten voordele van de vermogenden (het zogenaamde “economisch herstel”) en afbraak, sloop en rooien van onze solidariteitsmaatschappij (neutraal geformuleerd als: “hervorming van de verzorgingsstaat”).
Dus SGP en CU zijn met D66 medeschuldig aan de onttakeling van Nederland als tamelijk solidair land en het ons werpen in de woestijn van de vrije markt en de wildernis van het neoliberalisme.’

Zorah klapt opgetogen in haar handen: ‘Prachtig gezegd en je maakt zelfs gebruik van de tale Kanaäns met je “werpen in de woestijn en uiterste wildernis”! Aan die sloop en braak hebben Kees van der Staaij (SGP) en destijds Arie Slob (CU) uit volle borst meegedaan. Ze hebben linzensoep aangenomen in ruil voor kroonjuwelen. Met die kroonjuwelen ben ik dan meteen bij het kwekkende kereltje van D66, maar van die kant kun je opportunisme verwáchten. Let wel: veranderingen waren wellicht broodnodig, maar de manier waarop en ten koste van wie die bezuiningingen en het afknijpen gebeurde, dat is een heel ander en een zeer naargeestig verhaal.’

‘Dat zou ik denken,’ zegt Willemijn, ‘het afbreken en slopen van onze zorgzame samenleving werkt niet echt levenslust-bevorderend!’

Ilham: ‘Deze bevindelijken lezen Mattheus 13:12 blijkbaar letterlijk en dus anders dan wij, want wij lezen in de trant van gelijkenissen. Toch?’

Zorah heeft de bijbel erbij gepakt en zegt: ‘Ik vind die taal zo mooi! Luister: “Want wie heeft, dien zal gegeven worden, en hij zal overvloediglijk hebben; maar wie niet heeft, van dien zal genomen worden, ook dat hij heeft.”
Vertalen we dat naar deze zaak: degenen die rijk zijn kunnen in Zwitserland een luxe exit kopen. De sloeber moet of voor de trein springen of het risico lopen dat zij via internet troep koopt en niet doodgaat, terwijl ze wel alle schepen achter zich heeft verbrand. Dát is pas wreed zeg!’

Ilham: ‘Dat is Matth. 13:12 en meteen daarachteraan komt ….. ?’

Zorah leest voor: ‘ “Daarom spreek Ik tot hen in gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien, en hoorende niet hooren, noch ook verstaan. En in hen wordt de profetie van Jésaja vervuld, die zegt: …” ‘

‘Ja, ho, stop!’ roept Ilham lachend, ‘het ging om spreken in gelijkenissen, in een soort metaforen. Vanavond mag je het helemaal voorlezen. Ik ken je verknochtheid aan die taal. Die is ook heel mooi, maar we gaan nu verder met het profane.’

* Vrolijkheid *

‘Lachend zegt Willemijn: ‘Ik verheug me op het voorlezen vanavond, wat Zorah leest ook de dubbele óóós, en ééés en zo. Precies zoals mijn oma het doet! TN stelt dat de kans op een Voltooid leven wet klein is, omdat de gristenfundi’s dwars zullen liggen en hun steun aan regeerders als chantagemiddel zullen (blijven) hanteren en gebruiken, om wat euthanasie betreft – en waarschijnlijk ook abortus en zo – zo veel mogelijk in de Middeleeuwen te blijven.
Zijn uitsmijter vind ik evenmin appetijtelijk: “Eén ding ligt voor de hand: het ‘voltooide leven’ wordt een onderwerp in de verkiezingscampagne.” Brrr …. Dat wordt niet leuk en voorspelt veel tijdverkwisting. Tijd, die de kaasstolpers zouden moeten benutten om werkelijke politiek te bedenken.’

‘En Hans Goslinga in de Trouw?’ vraagt Ilham.

‘Goslinga heeft het volgens mij over de plicht tot leven,‘ zegt Willemijn, ‘de mens is verplicht zijn leven uit te leven en wel zo lang mogelijk. Denk ik. Wat ik tegenstrijdig in zijn redenering vind is bijvoorbeeld dat hij recht op leven zo eenzijdig definieert, uitsluitend als plicht eigenlijk. Luister: “Het zelfbeschikkingsrecht staat hier voorop en drukt het recht op leven als oerfundament van de democratische beschaving te elfder ure weg.” Ik snap niet waarom het zelfbeschikkingsrecht het recht op leven wegdrukt. Niemand heeft het over leven ontnemen. En een democratische beschaving zou juist óók dat zelfbeschikkingsrecht moeten omvatten.‘

Ilham: ‘Ja, een plicht tot leven. Wat vreemd dat bij mijn weten in deze discussie niemand tot nogtoe heeft opgemerkt dat geen van ons heeft gevráágd om te worden geboren. Mag je dan alsjeblieft als volwassene wel beslissen wanneer je het niet langer leuk vindt in de speeltuin, en je naar huis wilt? Waar dat huis ook moge zijn? Op een nette en niet-gruwelijke manier alsjeblieft?’

‘Inderdaad,’ zegt Willemijn, ‘Hans Goslinga heeft het over mensen die onvrijwillig sterven, maar of die mensen vrijwillig werden geboren is voor hem geen kwestie, dat beschouwt hij als gegeven. Dat getuigt toch van een inherente, cultureel-godsdienstige en ideologisché zelfcensuur.’

‘Dit thema raakt direct aan geboorteplanning en abortus,’ zegt Ilham, ‘en daarover valt nog steeds een heleboel te versjacheren hoor.’

‘Op de keper beschouwd zijn het twee kanten van de medaille,’ vindt Willemijn, ‘het recht om geboren te worden word je min of meer opgelegd want als eicel of zaadcel heb je geen inbreng, en het recht om als volwassen en zelfbewust mens zelf je leven te beeindigen word je onthouden, of tenminste erg moeilijk gemaakt. In zo’n kader de democratie erbij slepen, staat niet zo intelligent, vind ik.’

‘Ik begrijp zijn redenatie over de VVD aan het begin ook niet,’ zegt Zorah, ‘HG ziet wel dat deze neoliberalen niet (meer) in de geest van leven en laten leven opereren, zoals de echte liberalen deden, maar dat staat volgens mij haaks op hun ijveren voor deze wet. Die wet is juist een proeve van het leven en laten leven principe, en dus ook van het laten doodgaan wie daar bij volle verstand en uit eigen wil voor kiest. Een soort liberale blindedarm die overleefde, terwijl de rest ver-evolueerde. Maar: ik houd ook scherp in de gaten dat bij deze VVD’ers het argument van “opgeruimd staat netjes” kan meespelen. Wat ik verdenk de neoliberalen niet van naarstige naastenliefde over te borrelen.’

‘Tja,’ zegt Ilham, ‘wat ik aan HG waardeer is zijn betrokkenheid. Hij ageert vanuit zijn overtuiging en geloof in een god.’

* Hear! Hear! *

‘Ik ben het meestal niet met HG eens, maar juist daarom lees ik zijn columns bijna altijd, ‘ gaat Ilham verder. ‘Wat ik ook niet begrijp is zijn Nederlandcentrische opstelling als hij schrijft: “Ethisch gezien is de betekenis volgens Schippers en Van der Steur dat de overheid gehouden is hulp aan gezonde mensen met een doodswens niet alleen toe te staan (door de strafbaarstelling van hulp bij zelfdoding op te heffen), maar ook vorm te geven (door het opleiden van stervenshulpverleners). De bewindslieden gaan niet in op het effect van deze ingrijpende stap op het vertrouwen in een overheid die meehelpt aan zelfdoding van gezonde mensen, en het beeld van Nederland met zo’n cultuur in een wereld waarin nog zoveel mensen onvrijwillig doodgaan.”

Met name dat tweede stuk van zijn redenering: “De bewindslieden gaan niet in op het effect van deze ingrijpende stap op het vertrouwen in een overheid die meehelpt aan zelfdoding van gezonde mensen, en het beeld van Nederland met zo’n cultuur in een wereld waarin nog zoveel mensen onvrijwillig doodgaan.”
Wie boycot Zwitserland? Terwijl dat land niet alleen hulp bij zelfdoding wettelijk toestaat, maar zelfs Exit-instituten heeft ingericht.’

‘En straks Canada,’ zegt Zorah, ‘hoewel die pas aan het begin staan. Daar heb je dat “onvrijwillig doodgaan” dat we hiervoor bespraken. Onvrijwillig geboren worden, komt niet aan de orde. Je kunt moeilijk zeggen: in wereld waarin nog zoveel mensen onvrijwillig worden geboren. Toch? Dat bepaal je eventueel pas naderhand. En dan kúnnen sommigen tot de slotsom komen dat zij hun leven als voltooid wensen te beschouwen.’

‘Godsdienst is en blijft een moeilijk obstakel, vind ik,’ zegt Willemijn, ‘laat ik nauwkeuriger zeggen: de wijze waarop veel mensen met godsdienst omgaan. Ik vind een stervenshulpverlener die je zelf mag kiezen als je dat wenst, helemaal niet erg. Integendeel, dat vind ik juist chique, wanneer dat tenminste een verlicht persoon is en geen funamentalitisch iemand die gaat proberen je van je sterfvoornemen af te brengen. Daarom zeg ik ook: men moet bij volle verstand en wilsbekwaam kunnen handelen, acteren.’

‘Dan nog kun je ongelukken niet helemaal uitsluiten,’ zegt Zorah, ‘maar dat is geen reden om het hele principe van zelfbeschikking over je leven en dood maar af te blazen.’

canada-legaliseert-euthanasie

 

Thijs Niemantsverdriet: Kans dat ‘voltooid leven’-wet het haalt heel klein / NRC 14 oktober 2016
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/14/kans-dat-voltooid-leven-wet-het-haalt-heel-klein-4819921-a1526634

Hans Goslinga: VVD gaat onbesuisd om met het recht op leven – Trouw 16/10/2016
http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/4396410/2016/10/16/VVD-gaat-onbesuisd-om-met-het-recht-op-leven.dhtml

Canada Moves to Legalize Assisted Suicide. Bill comes after a ruling last year by the country’s top court. Wall St. Journal / 14 april 2016
http://www.wsj.com/articles/canada-introduces-doctor-assisted-suicide-law-1460657944

 

(16 okt 2016 gepost op Work in progress door Jerry Mager, Ilham en Zorah)

 

 

Advertisements

De Oekraïne en het EU-referendum in april 2016, fungeren als fopspeen …

Jerry Mager / 07 februari 2016, gepost op ‘Work In Progress

citaat-Oekraine-fopspeen

“Dat referendum op zes april 2016, is een loze exercitie. De Oekraïners en wij worden bij de neus genomen,” concludeert Philip. “Uiteindelijk bepalen vooral Rusland (Putin) en Amerika (Obama of zijn opvolger) welke status de Oekraïne voorlopig krijgt. Amerika en Rusland vechten hun machtsstrijd uit over de ruggen van de Oekraïners (en de Syriërs) en wij spelen voor useful idiots, die hooguit als smaakmaker, als katalysator, mogen optreden in een side show. Toch goed om dat te weten.”

“Jullie hebben die artikelen in de London Review of Books gelezen? Als je de binnenlandse krantenberichten van hier in die LRoB stukken stampt, krijg je een vele malen beter beeld dan je alleen uit de voorgekauwde en eenzijdige berichtgeving in Nederland krijgt.”

“De zaak ligt iets ingewikkelder – inderdaad lees onder andere de LRoB en New York Review of Books – maar wat de Oekraïne betreft, komt het voorlopig daarop neer, geloof ik, “ zegt Zorah. “Je kunt hoog of laag springen, maar de Oekraïne ligt aan Ruslands Westgrens en de NAVO is dermate agressief dat Putin vast niet zal toegeven. Dus zullen de Russische bombardementen in Syrië worden geïntensiveerd en raken er opnieuw tienduizenden mensen op drift. Die gaan richting Turkije en vormen daar een steeds groter menselijk stuwmeer, dat naar wens kan worden gespuid en dan komen ze hierheen.”

“De meesten van de instromers zijn moslims, maar die mogen bijna ongecontroleerd binnenstromen, terwijl moslimland Turkije zich aan het lijntje laat houden met eeuwigdurende toetredingsonderhandelingen voor het EU-lidmaatschap waarop de Turken waarschijnlijk helemaal niet meer zo happig zijn, “ Ilham zegt het grinnikend. “Het is momenteel veel voordeliger voor de Turken om in de rol van de verongelijkte kandidaat te zitten, dan om lid van de EU te worden. Een EU waarvan het voortbestaan – tenminste in deze omvang en vorm – steeds onzekerder wordt en steeds meer geld gaat kosten. Dus zullen bij ons de pensioenen wel weer worden gekort – dat is platte diefstal met terugwerkende kracht, maar de schuld van ‘de markten’ – en zal Mario Draghi ongetwijfeld met de eurorentestand gaan goochelen. Vermoedelijk wordt de geldverdampmachine nog op andere creatieve manieren ingezet.”

Zorah tegen Ilham: “Jij zegt het correct over Turkije dat waarschijnlijk helemaal niet staat te springen om EU-lid te worden, maar dat zijn underdogpositie uitmelkt en nu met die drie miljoen vluchtelingen binnen zijn grenzen een comfortabele onderhandelingspositie heeft. Straks komen er door de Russische bombardementen misschien nog twee tot drie miljoen bij. Wanneer de EU niet over de brug komt met de centen, steken de Turken gewoon de dijk door. Turkije-kalkoen-EUlid
Weet je wat ik zo bot en beledigend van de EU- en de NAVO-bobo’s vind? Dat er openlijk en onbeschaamd een Noor als NAVO-chef naar Nederland komt om te overleggen over betere aansluiting van de militaire logistiek van de Oekraïne op NAVO-standaarden. Dat meldt de NRC van 06.02.2016 althans. Ik bedoel: hoe bot en bedonderd kun je zijn als EU en als NAVO? Gewoon, de Oekraïne wordt dan wel niet meteen lid van de EU, maar het lidmaatschap van de NAVO wordt met trompetgeschal aangekondigd.”

“Maar Putin is de agressor!”

“Ik weet al waar je heen wil,” zegt Philip, “alweer Turkije! Hoe groot is de kans dat een Turkse generaal NAVO-chef wordt? Nagenoeg nihil, schat ik. Terwijl Noorwegen, precies als Turkije, geen lid is van de EU maar wel van de NAVO. Daarbij ligt Turkije geografisch ook nog eens riskanter, want aan de zuidgrens van Rusland en alleen van Rusland gescheiden door dubieuze voormalige Sovjet-satellieten.
Turkije zal zo wijs zijn om juist vanwege die geografische ligging niet al te hevig aan te dringen op het secretaris-generaalschap van de NAVO, maar kan dit wel gebruiken als extra hefboomgewicht: Noorwegen, dat alleen een miniem stukje veilige noordgrens met Rusland deelt en is gebufferd door Finland en Zweden, Noorwegen is geen EU-lid maar mag wel de NAVO-chef leveren. En Turkije dan?
Die Russische gevechtsvliegtuigen komen niet Noorwegen binnenvliegen, maar wel Turkije.
Als Noorwegen in de persoon van NAVO-chef Stoltenberg al te hinderlijk wordt, sturen de Russen gewoon een kluitje Syrische vluchtelingen die ze in Rusland in de weckfles hebben, hup, de Noorse grens over. De fietsen leveren ze erbij.”

“Turkije is niet alleen een moslimland, maar het is een groot moslimland, met zo’n 82 miljoen inwoners,” zegt Ilham, “dus als EU-lid zou Turkije een zware stem krijgen en dat willen Duitsland (ook 82 miljoen inwoners) en Frankrijk (63,5 miljoen) niet. Ik laat Engeland (62 miljoen) even buiten de discussie. Maar het blijft natuurlijk scheef en tamelijk stuitend: Turkije hoort er duidelijk niet bij als het om Europa gaat, maar mag wel de vuile klussen opknappen als Europa’s knecht. Tja, dan zal Europa daar extra zwaar voor moeten dokken. Geef meneer Erdogan eens ongelijk.”

“Het gaat natuurlijk om Rusland,” zegt Philip, “en helemaal niet om de Oekraïners en hun democratie. Wij moeten op last van Amerika de Russen kietelen met dat associatieverdrag. Dan wordt Putin boos en dan kunnen de Amerikanen hun militaire spierballen laten rollen, want de VS moeten een economische oppepper hebben en oorlog is goed voor business.
De Amerikanen gaan hun militaire inzet in Europa verviervoudigen dus dat wordt kassa. Dat doen ze louter in ons belang, om ons tegen de agressie van Moskou te beschermen.
Meneer Jens Stoltenberg, de Noorse NAVO-chef, heeft zijn Europese collega’s toegesproken (dat is voor de show, want de deals worden en zijn al lang gemaakt achter de schermen en onder tafel en de wapencontracten zijn afgesloten) om ze over te halen het EU-defensiebudget drastisch te verhogen. Anders moeten we allemaal op een spoedcursus Russisch.”

“Nu maar hopen dat VVD Minister van Oorlog Jeanine Hennis-Plasschaert haar trommeltje met bruine boterhammetjes bij zich had,” zegt Zorah, “anders naaien die Yanks ons nog een extra oor aan.”

Ingram-Pinn-Rus_Oekraine

 

“Toevallig, heel toevallig heeft de NRC dit weekend twee artikelen naast elkaar gezet waarin wordt verteld over de Turkse wensen en het Noorse (Amerikaanse) NAVO-verlanglijstje, “ zegt Ilham. “De Turkse minister Mevlüt Çavusoglu, die onze blogs vast ook leest, somt een aantal Turkse standpunten op die heel reëel klinken, zeker vanuit de Turkse optiek. De pers hier moet bepaalde dingen maar liever niet berichten, bijvoorbeeld over de oorzaken van die migranten tsunami’s. Wij worden afgeleid met rellen over azc’s. Die vluchtelingen komen vanzelf hierheen gewaaid, daar kunnen de politici niets aan doen. Wanneer de burgers protesteren tegen azc’s zijn ze ondemocratisch, laag opgeleid, half debiel en ze krijgen hele verdere rut aan bekende schimpscheuten over zich heen!
Wat Çavusoglu durft te zeggen, maar waar iedereen hier over zwijgt als het graf, is: ‘Neem ook de oorzaak van vluchten weg.’ Dat komt neer op: stop het terroriseren van de Syrische bevolking middels bombarderen. Dat mogen de media hier niet zelf zeggen, want wij moeten in opdracht van Amerika en als proxy voor Saoedi-Arabië ook bombarderen. Dat vindt ons politiek-financieel-militaire complex trouwens prima hoor. Want die vluchtelingen en hun ellende en de overlast die ze hier veroorzaken, daar zitten die jongens-met-sterren-en-strepen-op-de-mouw niet mee.”

“De heer Çavusoglu schuift meteen de kwestie Cyprus naar voren,” zegt Philip. “Natuurlijk. Het is van de gekken: Griekenland en Turkije, twee NAVOlanden, de ene failliet vanwege de EU en de andere mag er geen lid van worden. Waarom hebben wij toch niet zulke diplomaten? Die man komt tenminste voor de Turkse belangen op, potjandorie! Wat hebben wij, wij hebben het diplomatenvrouwtje Betsy Udink die in de NRC een karaktermoord op de Turkse president Tayyep Erdogan mag plegen!”
Hij raakt opgewonden. “Natuurlijk mag mevrouw Udink alles van en over meneer Erdogan vinden. We leven in een vrij land met vrijheid van meningsuiting, maar moet dat per se in de NRC?! Als mevrouw Udink haar gifartikeltjes op een eigen blogje spuit, is er niets aan de hand. Waarom krijgt ze de volle ruimte in de NRC? Dat komt nagenoeg neer op het verkondigen van een officiële Nederlandse mening. President Erdogan is heus geen heilige en hij zal ook zijn trukendoos hebben, maar is het nodig om de man opzettelijk te schofferen?! Wij rammen ons op de borst met onze multiculti know how, maar we hebben ons huis niet eens op orde als we de onderhandelaars – wie zijn dat trouwens? – de boer op sturen.”

HEAR ! HEAR !

“Helemaal gelijk,” vindt Zorah, “Carolien de Gruyter is ook de partner van een diplomaat en ze geeft in de NRC van zaterdag onder anderen David Cameron de volle laag. Dat doet ze echter ad rem en niet ad hominemgaryvarvel-bombarderen. Die afbeelding van Erdogan met Hitlersnorretje: ergerlijk kinderachtig! Mevrouw De Gruyter spuit in haar column ook haar gal over de EU-politici. Foei toch, wat heeft ze gelijk. Ik denk niet dat het project Europa met dit slag ‘politici’ (merendeels door partijpolitiek nepotisme en clientelisme op hun plekken geplakt) een voorspoedige en fortuinlijke toekomst is beschoren.”

“Ik vind het ook vreemd dat zo’n meneer Jens Stoltenberg hier met zijn sabeltje mag komen rammelen, “ vindt Ilham. “We krijgen als Nederlands publiek uiterst eenzijdig en partijdige informatie over ons uitgestort. Ik houd mijn hart vast wat betreft de eventuele opvolger van Putin. Zal dat net zo’n loyale patriot zijn, of zal die Rusland uitverkopen, zoals ‘wij’ hier V&D met personeel en al, en Ballast Nedam, en Ten Cate, in de uitverkoop gooien? Neoliberale struikrovers, met de hartelijke collaboratie van zogenaamde sociaaldemocraten. Niet te filmen, maar het gebeurt!”

“MH-17 was een cadeautje,” zegt Philip, “ waarschijnlijk per ongeluk, maar voor zowel de Russen als de Europese bobo’s een uitgelezen gelegenheid om de zaak op scherp te zetten.”

“Ik heb dat stuk van Joost Hiltermann gelezen,” Zegt Ilham, “in de London Review of Books van 04.02.2016. Hiltermann refereert onder andere aan de vruchteloze pogingen van Iran dat vergeefs zijn beklag doet bij de UN/VN en ‘wij’, wij willen direct dat Tjibbe Joustra meteen met zijn rapport op het schild wordt geheven als internationale voorvechter van de Internationale Rechtsorde. Eigenlijk schandalig.”

Zorah: “Behalve dat stuk van Joost Hiltermann heb ik het review-artikel van David Edgar (LRoB, 21.01.2016) over de Oekraïne, op mijn lijstje gezet, voor de jongelui.
O ja, over politieke geïnformeerdheid en democratisch bewustzijn. Ik zat gisteren in de trein tegenover een stel dat allebei de Grootste Krant van Nederland aan het lezen was. Wat stond er over de hele voorpagina? Dat Joram van der Sloot bereid is te praten. Niet met de Russen of de IS, maar …. Ik weet het niet eens meer. In ieder geval op pagina 2 en 3 voluit een artikel over ons Nederlandse rolmodel bij uitstek .
Op pagina 7 een stukje onder de vouw over de uitverkoop van V&D. Op pagina 18 een bericht over Aleppo waar het volop carnaval was en onder de vouw onze VVD Minister van Oorlog Jeanine die vertelt dat we onze defensie-uitgaven moeten verhogen, omdat de tijd van nota’s schrijven voorbij is en we Putin en de IS nu eindelijk eens een poepje moeten laten ruiken.”

“Tja, die mensen mogen toch allemaal naar de stembus hoor.”

“Hoe lang moet jij nog?” vraagt Ilham, “de Grootste Krant lezen, bedoel ik. Wie heeft er na jou strafcorvee?”

“Ik geloof dat Daoud aan de beurt is,” zegt Philip, “maar dat weet ik niet zeker. ”

* * *

Marloes de Koning: interview met de Turkse minister Mevlüt Çavusoglu / NRC 06 02 2016, p. 10
http://www.nrc.nl/handelsblad/2016/02/06/turkse-minister-neem-ook-oorzaak-van-vluchten-we-1588654

Mark Kranenburg & Emilie van Outeren: interview met NAVO-chef Jens Stoltenberg / NRC 06 02 2016, p. 11
http://www.nrc.nl/handelsblad/2016/02/06/navo-chef-rusland-tart-ons-allen-1588655

Caroliene de Gruyter: column ‘Europa, ieders pispaal / NRC 06 02 2016, p. 13
http://www.nrc.nl/handelsblad/2016/02/06/europa-ieders-favoriete-pispaal-1585583

Betsy Udink: Erdogan over Hitler – het is een patroon / 5 jan. 2016
http://www.nrc.nl/next/2016/01/05/erdogan-over-hitler-het-is-een-patroon-1574519

Betsy Udink: De Russische omsingeling van Turkije kan in een oorlog ontaarden, waarschuwt Betsy Udink. De strijd tegen IS zal daarbij verbleken. / NRC 14 decmeber 2015
http://www.nrc.nl/next/2015/12/14/probeer-je-te-verplaatsen-in-turkije-1567219

* David Edgar: What did happen? / LRoB. Nr. 2, 21 januari 2016
http://www.lrb.co.uk/v38/n02/david-edgar/what-did-happen

* Joost Hiltermann: Chemical Wonders / LRoB. Nr. 3, 04 februari 2016
http://www.lrb.co.uk/v38/n03/joost-hiltermann/chemical-wonders

Malika Sorel-Sutter: ‘De elites brengen ons in gevaar’ / interview Kleis Jager – Trouw 13 december 2015

De komende maanden onderzoeken wij op Follow the Money de achtergronden van het associatieverdrag met Oekraïne, wat het precies inhoudt en wat de mogelijke gevolgen zijn voor zowel de EU, Nederland en met name Oekraïne zelf.

 

NATO20cartoons2